Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren en Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]

Geldend van 22-11-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 oktober 2011, nr. WJZ /11154967, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikelen 4, 5, 16, 19, eerste lid, en 25 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoveren.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innoveren.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2011.]

Artikel IV

Op aanvragen om subsidie, die vóór de inwerkingtreding van de onderdelen B, C, D en E van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijven de artikelen 4.2, vierde lid, 4.19, onderdeel b, 4.22 en 4.23 van de Subsidieregeling innoveren van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidden.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 november 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen