Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao

Geldend van 05-11-2011 t/m heden

Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao

De Minister van Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies,

Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011, Staatscourant 2011, 15210,

Besluit:

Artikel 1

Aan het lid, niet zijnde de voorzitter, van de Commissie die is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 2011 wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,7 fte.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 17 augustus 2011.

Artikel 3

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner