Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie[Regeling vervallen per 01-11-2013.]

Geldend van 01-11-2011 t/m 31-10-2013

Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie

Toelichting:

Bij Rijkswet van 26 november 2009 tot goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik zijn strafbaar gesteld: het ‘aanbieden’ en ‘verwerven’ van kinderpornografisch materiaal alsmede het ‘zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot’ kinderpornografisch materiaal. Deze wetswijziging is in de richtlijn verwerkt.

Richtlijn kinderpornografie 5.37 [Vervallen per 01-11-2013]

Beschrijving [Vervallen per 01-11-2013]

Deze richtlijn ziet op de overtreding van art. 240b van het Wetboek van Strafrecht. Dit betreft het vervaardigen, verspreiden en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal. Voorts betreft dit – op grond van de wetswijziging uit 2010 waarmee uitvoering is gegeven aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (het Verdrag van Lanzarote) – het aanbieden en verwerven van en het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal.

Elk van deze activiteiten kent een eigen strafmaat. Bij vervaardiging en handel is de professionaliteit waarmee dat gebeurt mede strafmaat bepalend. Daarnaast is voor de strafmaat (mede)bepalend de aard van de afbeeldingen, de leeftijd van de slachtoffers, de periode waarin de verdachte zijn activiteiten met het materiaal ontplooide en in het bijzonder ook de vraag of hij als vervaardiger en verspreider dan wel uitsluitend als bezitter er van kan worden aangemerkt.

Gezien de ernst van dit delict blijft de regeling van het afnemend strafnut buiten toepassing.

Aard van de richtlijn [Vervallen per 01-11-2013]

Basisdelicten [Vervallen per 01-11-2013]

 • Kinderpornografie

Basisdelict kinderpornografie 5.37.01 [Vervallen per 01-11-2013]

Beschrijving [Vervallen per 01-11-2013]

Het basisdelict kinderpornografie ziet op het vervaardigen, aanbieden, verspreiden, in bezit hebben en verwerven van het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal. Elk van deze activiteiten kent een eigen strafmaat. Bij productie en handel is de professionaliteit waarmee dat gebeurt mede strafmaat bepalend.

Naast de vraag welke activiteiten een verdachte met het materiaal ontplooide zijn er nog drie specifieke kinderpornografie-factoren:

 • de aard van de afbeeldingen

 • de leeftijd van de slachtoffers

 • de periode gedurende welke de activiteiten werden verricht

Bij het bepalen van de strafmaat kunnen verder nog de algemene Polaris-factor medeplegen en de wettelijke factoren medeplichtigheid en poging een rol spelen.

De recidive-regeling die bij dit delict toepasselijk is wijkt af van de regeling die bij de meeste andere thans geldende Polaris-richtlijnen wordt toegepast en is overgenomen uit de concept-richtlijnen voor ernstige delicten.

Omdat het delict tot die ernstige vormen van criminaliteit wordt gerekend blijft ook de regeling van het afnemend strafnut buiten toepassing.

Toepasselijk kader [Vervallen per 01-11-2013]

Commuun en verkeer

Basispunten [Vervallen per 01-11-2013]

Strafbeschikking [Vervallen per 01-11-2013]

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren [Vervallen per 01-11-2013]

Activiteiten met betrekking tot de kinderpornografie [Vervallen per 01-11-2013]

# Uitsluitend in bezit hebben/verwerven/toegang verschaffen

0 pt

– Kleinschalige verspreiding/aanbieden

60 pt

– Grootschalig verspreiden of (bijv. via internet) toegankelijk maken

120 pt

– Vervaardiging en/of commerciële activiteiten

240 pt

– Professionele vervaardiging en/of commerciële activiteiten

360 pt

Aard van de afbeeldingen [Vervallen per 01-11-2013]

# Poses

0 pt

– Ontuchtige handelingen

120 pt

– Seksueel binnendringen

240 pt

– Geweld

360 pt

Leeftijd slachtoffer [Vervallen per 01-11-2013]

# Virtuele kinderpornografie

0 pt

– 16 tot 18 jaar

60 pt

– 12 tot 16 jaar

120 pt

– Jonger dan 12 jaar

240 pt

Periode [Vervallen per 01-11-2013]

# Korte tijd

0 pt

– Geruime tijd

120 pt

Delictspecifieke factoren [Vervallen per 01-11-2013]

Medeplegen [Vervallen per 01-11-2013]

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

Wettelijke factoren [Vervallen per 01-11-2013]

Medeplichtigheid [Vervallen per 01-11-2013]

 • Dader +0 %

 • Medeplichtige -33 %

Poging [Vervallen per 01-11-2013]

 • Voltooid delict +0 %

 • Poging tot plegen -33 %

Recidiveregeling [Vervallen per 01-11-2013]

Mate van recidive (5 jaar) [Vervallen per 01-11-2013]

 • Geen recidive +0 %

 • Soortgelijk feit, maar minder ernstig +15 %

 • 1 maal soortgelijk feit, vergelijkbare ernst of zwaarder +25 %

 • Meermalen soortgelijke feiten, vergelijkbare ernst of zwaarder +50 % (DV)

 • Stelselmatig soortgelijke feiten, vergelijkbare ernst of zwaarder +100 % (DV)

(DV) + dagvaarden

Draagkracht [Vervallen per 01-11-2013]

Speciale regelingen [Vervallen per 01-11-2013]

Regeling niet-toepasselijkheid afnemend strafnut

Bijzonderheden [Vervallen per 01-11-2013]

De regeling van het afnemend strafnut is bij dit delict niet van toepassing.

Activiteiten met betrekking tot de kinderpornografie 3.01.47 [Vervallen per 01-11-2013]

Beschrijving [Vervallen per 01-11-2013]

De omgang van de verdachte met het kinderpornografisch materiaal (de ondernomen activiteit) kent gradaties die strekken van het enkele bezit tot de professionele vervaardiging of verspreiding van kinderpornografisch materiaal. In dit kader dient het enkel in bezit hebben van, het verwerven van en het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderpornografisch materiaal minder zwaar te worden aangerekend dan de (grootschalige) verspreiding of de vervaardiging van kinderpornografisch materiaal of (de zwaarste categorie binnen dit criterium) het op professionele manier verspreiden of produceren van materiaal. Alhoewel ook het bezit van kinderporno al bijdraagt aan de instandhouding van een ‘markt’ voor kinderpornografisch materiaal, leveren laatstgenoemde activiteiten de relatief grootste bijdrage aan de instandhouding van een ‘markt’ voor kinderpornografisch materiaal, de seksuele exploitatie van kinderen en de voortduring van het slachtofferschap van misbruikte kinderen. Een aanwijzing voor professionaliteit kan zijn de wijze waarop bestanden door versleuteling onzichtbaar worden gemaakt.

Soort factor [Vervallen per 01-11-2013]

Antwoordmogelijkheden [Vervallen per 01-11-2013]

# Uitsluitend in bezit hebben/verwerven/toegang verschaffen

0 pt

– Kleinschalige verspreiding/aanbieden

60 pt

– Grootschalig verspreiden of (bijv. via internet) toegankelijk maken

120 pt

– Vervaardiging en/of commerciële activiteiten

240 pt

– Professionele vervaardiging en/of commerciële activiteiten

360 pt

Uitgangspunt indien onbekend [Vervallen per 01-11-2013]

Uitsluitend in bezit hebben

Bijzonderheden [Vervallen per 01-11-2013]

Zie basisdelicten [Vervallen per 01-11-2013]

 • kinderpornografie