Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten

Geldend van 15-10-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 oktober 2011, nr. WJZ/10187546, houdende wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten en het verbod tot het in de handel brengen van taxameters met een enkeltariefsysteem

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 9 van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 45, tweede lid, van de Metrologiewet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten.]

Artikel II

Artikel 45, eerste lid, van de Metrologiewet is ten aanzien van taxameters met een enkeltariefsysteem van toepassing tot 15 oktober 2011.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 oktober 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen