Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010[Regeling materieel uitgewerkt per 11-09-2011.]

Geldend van 11-09-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2009, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing groenten en fruit teelt 2010 (Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 20 oktober 2009.

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 Deze verordening verstaat onder:

  productschap

  :

  Productschap Tuinbouw;

  bestuur

  :

  bestuur van het productschap;

  voorzitter

  :

  voorzitter van het productschap;

  secretaris

  :

  secretaris van het productschap;

  braakland

  :

  de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld;

  contractteelt

  :

  de teelt van gewassen en producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler;

  cultuurgrond

  :

  beteelde grond, braakland, beschikbare oppervlakte van bakken voor de trek van witlof of van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of in het tijdvak bedoeld in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

  cultuurgrond

  :

  beteelde grond, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of de ten tijde van het tijdvak als genoemd in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

  gemeten maat

  :

  de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

  groenten en fruit

  :

  vermeld in artikel 3, lid 4, sub a en b van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

  ondernemer

  :

  elk afzonderlijk natuurlijk- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van groenten en fruit wordt uitgeoefend;

  telen

  :

  het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;

  uitgangsmateriaal

  :

  opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeiplanten;

  are

  :

  komt overeen met 100 m2;

  ha

  :

  hectare, komt overeen met 10.000 m2.

 • 2 Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.

 • 2 De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2007 aan het productschap verstrekte gegevens.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik, een en ander overeenkomstig de volgende artikelen. De heffing wordt berekend naar de oppervlakte van de bij onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:

   

  Productgroep

  Tarief

  Eenh.

  Glasgroenten      

  Aubergines

  618

  10,62

  are

  Komkommers

  605

  10,62

  are

  Paprika - Gele paprika

  633

  10,62

  are

  Paprika - Groene paprika

  632

  10,62

  are

  Paprika - Rode paprika

  631

  10,62

  are

  Paprika - Overige paprika

  634

  10,62

  are

  Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

  608

  10,62

  are

  Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten)

  604

  10,62

  are

  Tomaten - Cherry-tomaten

  606

  10,62

  are

  Overige groenten (inclusief meloenen)

  621

  5,92

  are

         
  Vollegrondsgroenten      

  Erwten groen te oogsten

  244

  12,71

  ha

  Suikermaïs

  814

  24,96

  ha

  Tuinbonen (groen te oogsten)

  854

  12,71

  ha

  Aardbeien vermeerdering

  431

  46,58

  ha

  Aardbeien wachtbed

  432

  23,29

  ha

  Aardbeien productie

  433

  91,57

  ha

  Andijvie

  434

  67,37

  ha

  Asperges

  435

  72,54

  ha

  Asperges (nog geen prod. )

  436

  72,54

  ha

  Bloemkool

  437

  22,78

  ha

  Boerenkool

  438

  35,87

  ha

  Bospeen

  439

  15,00

  ha

  Broccoli

  440

  19,04

  ha

  Chinese kool

  441

  67,37

  ha

  Knolselderij

  442

  12,71

  ha

  Knolvenkel/venkel

  443

  67,37

  ha

  Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)

  444

  35,87

  ha

  Komkommerachtigen (courgette)

  474

  67,37

  ha

  Koolraap

  445

  35,87

  ha

  Koolrabi

  446

  35,87

  ha

  Kroten

  447

  12,71

  ha

  Kruiden bladgewassen

  448

  35,87

  ha

  Kruiden wortelgewassen

  449

  35,87

  ha

  kruiden zaadgewassen

  450

  35,87

  ha

  Paksoi

  453

  35,87

  ha

  Peulen

  454

  35,87

  ha

  Prei

  455

  39,91

  ha

  Pronkbonen

  456

  12,71

  ha

  Raapstelen

  457

  35,87

  ha

  Rabarber

  458

  67,37

  ha

  Radijs

  459

  35,87

  ha

  Rodekool

  460

  29,66

  ha

  Savooiekool

  461

  29,66

  ha

  Schorseneren

  462

  12,71

  ha

  Selderij, bleek

  463

  67,37

  ha

  Selderij, groen

  464

  35,87

  ha

  Sla (IJsbergsla)

  451

  38,17

  ha

  Sla (kropsla en overige sla)

  452

  38,17

  ha

  Sla (radicchio rosso)

  475

  67,37

  ha

  Spinazie

  465

  12,71

  ha

  Spitskool

  466

  29,66

  ha

  Spruitkool

  467

  38,17

  ha

  Stamsperziebonen (=stamslabonen)

  468

  12,71

  ha

  Stoksnijbonen en stokslabonen

  469

  12,71

  ha

  Waspeen

  470

  15,00

  ha

  Winterpeen

  471

  15,00

  ha

  Witlofwortel

  472

  20,96

  ha

  Wittekool

  473

  29,66

  ha

  Overige niet genoemde bladgewassen

  485

  35,87

  ha

  Overige niet genoemde groenten

  486

  35,87

  ha

  Witlof in bakken

  585

  1,00

  m2

  Aardbeien onder glas

  610

  8,39

  are

  Aardbeien plastic tunnel

  611

  8,39

  are

         
  Fruit      

  Amandelen

  1696

  36,36

  ha

  Hazelnoten

  1697

  36,36

  ha

  Walnoten

  1698

  36,36

  ha

  Appelen in seizoen

  490

  69,61

  ha

  Appelen vóór seizoen

  491

  69,61

  ha

  Peren in seizoen

  492

  103,66

  ha

  Peren vóór seizoen

  493

  103,66

  ha

  Blauwe bessen

  494

  148,76

  ha

  Pruimen

  495

  163,69

  ha

  Rode bessen

  489

  307,70

  ha

  Bramen

  502

  307,70

  ha

  Frambozen

  488

  307,70

  ha

  Zure kersen (Best.Verw.Ind.)

  498

  36,36

  ha

  Zoete kersen

  487

  163,69

  ha

  Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.)

  499

  36,36

  ha

  Overig kleinfruit

  500

  307,70

  ha

  Overige pit- en steenvrucht

  501

  163,69

  ha

  Fruit onder glas

  635

  7,49

  are

         
  Champignons      

  Oppervlakte met de hand geoogst

  702

  0,87

  m2

  Oppervlakte machinaal geoogst

  703

  0,87

  m2

 • 2 Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt, wordt een heffing opgelegd over de grondslag omzet en bedraagt 0,068%.

Artikel 4

 • 1 Voor de toepassing van artikel 3.1 wordt onder de bij de onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 2 Cultuurgrond wordt gerekend naar de gemeten maat.

 • 3 De belasting van gedeelten van groepen met als eenheid hectare of are is evenredig aan de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare of are worden naar beneden afgerond, tot een veelvoud van respectievelijk are en centiare.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 6

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 7

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 8

 • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

 • 2 Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.

 • 3 Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuurde betreffende ontheffing intrekken.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2010, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2010.

Zoetermeer, 11 november 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris