Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2011, nr. IVV/FB/2011/14617, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten

 • 1 Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule UGBBZ = (KBBZ: TKBBZ) × TBBBZ

  waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het uitvoeringsjaar is;

  • b. KBBZ de som van de gemeentelijke lasten aan kosten levensonderhoud voor zelfstandigen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, c, d en e, van het Bbz 2004 en van de gemeentelijke lasten aan bedrijfskapitaal Bbz 2004 is over het uitvoeringsjaar twee jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, bedoeld in onderdeel a;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke lasten Bbz 2004 als bedoeld in onderdeel b over het uitvoeringsjaar twee jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar, bedoeld in onderdeel a;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 3. Intrekking regeling voor uitvoeringsjaar 2011

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 3, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel 3 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2011

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom