Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit[Regeling vervallen per 01-09-2013.]

Geldend van 23-03-2012 t/m 31-08-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Financiën van 14 september 2011, nr. 217560 tot instelling van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Minister Van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Regeling Baten-lastendiensten 2011;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2013]

Er is een Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, verder te noemen de NVWA , die ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 De tenaamstelling van de tijdelijke baten-lastendienst komt te luiden: tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2013]

Het Instellingsbesluit baten-lastendienst Algemene Inspectiedienst, het Instellingsbesluit Agentschap Plantenziektenkundige Dienst en het Instellingsbesluit baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit worden ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager