Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens [...] Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)

Geldend van 14-09-2011 t/m heden

Besluit nr. DBV / 11104883 van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit en het advies van het Nationaal Archief d.d.

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar. De beperkingen aan de openbaarheid vervallen op het moment van overlijden van de persoon op wie het dossier betrekking heeft.

  Indien het overlijden van die persoon niet is aangetoond, vervalt de beperking uiterlijk 100 jaar na geboortedatum zoals weergegeven in de tweede kolom van onderstaande tabel.

  Inventarisnummers

   

  179

  2044

 • 2 De beperking van het eerste lid geldt niet indien:

  • a. iemand inzage vraagt in een dossier dat betrekking heeft op deze persoon zelf;

  • b. degene die inzage vraagt kan aantonen dat de persoon in wiens dossier hij inzage wil hebben is overleden;

  • c. degene die inzage vragt een verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft toestemming geeft voor inzage.

Artikel 2

Raadpleging van de archiefbescheiden waarvan de openbaarheid op grond van het bepaalde in artikel 1 is beperkt, is slechts mogelijk met voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van de algemene Rijksarchivaris. Een verzoek tot inzage kan worden ingediend via de daarvoor bij het Nationaal Archief gebruikelijke formulieren. De algemene Rijksarchivaris kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten waarvan de openbaarheid is beperkt, is, tot openbaarwording van de documenten slechts mogelijk met toestemming van de algemene Rijksarchivaris. De algemene Rijksarchivaris kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van overbrenging van het archief van de Directie Personeel Organisatie en Informatiemanagement en diens voorgangers van het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie, (1934) 1976–1997 (2004)

Den Haag, 1 september 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

A.F.M. Litjens,

Hoofd Informatie,

Vakeenheid Informatie,

Directie Bedrijfsvoering (voormalig EZ).