Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 07-08-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010, houdende vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2011)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over, maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:

1.

varken

:

varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;

2.

kalf

:

rund, jonger dan 1 jaar.

Artikel 2

De ondernemer die in het jaar 2011 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2007 verschuldigd ten bedrage van:

 • a. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • b. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • c. [Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

 • d. € 0,02 per varken ten behoeve van de rekening-IV-Ziekte van Aujeszky.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechtspersoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, onderdelen a, b en c, in werking met ingang van 1 januari 2011, Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.

 • 3 Artikel 2, onderdelen a, b en c, treden in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden bepaald.

Zoetermeer, 21 oktober 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris