Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten (uniformeren rechtspositie Gouverneurs)

Geldend van 01-11-2011 t/m heden

Besluit van 23 augustus 2011, houdende wijziging van het Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten in verband met het uniformeren van de rechtsposities van de Gouverneurs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2011, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Afdeling Wetgeving Staatsinrichting Grondrechten, nr. 2011-2000286295;

Gelet op artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba, artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao en artikel 1, vierde lid, van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 augustus 2011, nr. W04.11.0286/I/K);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2011, nr. 2011-2000339810;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Rijksbesluit rechtspositie Gouverneur van Curaçao en Gouverneur van Sint Maarten.]

Artikel III

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalender maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 augustus 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesde september 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten