Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma Bouwtechniek vmbo)

Geldend van 01-08-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 augustus 2011, nr. VO/317552, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van het examenprogramma Bouwtechniek vmbo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. ;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

In het schooljaar 2013–2014 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het gewijzigde examenprogramma zoals beschreven in artikel I van deze regeling, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een centraal examen bouwtechniek vmbo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling voor leerlingen die in 2013–2014 voor de tweede maal een vmbo-examen afleggen.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012 voor de leerlingen die met ingang van die datum in het derde leerjaar bouwtechniek vmbo worden toegelaten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart