Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (actualisering opleidingen en normbedragen)[Regeling vervallen per 06-06-2014.]

Geldend van 06-08-2011 t/m 05-06-2014

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 2011, nr. MEVA/NBO-3071023 houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2 tranche houdende actualisering van opleidingen en normbedragen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 06-06-2014]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche.]

Artikel II [Vervallen per 06-06-2014]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijven de artikel 1 tot en met 10 en 12 tot en met 13 en de bijlagen 2, 3 en 4 van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche van toepassing zoals deze luidden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III [Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schipper