Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie

Geldend van 30-07-2011 t/m heden

Besluit van de directeur Publiek en Communicatie 12 juli 2011, nr. 3599473, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken

De directeur Dienst Publiek en Communicatie,

Gelet op artikel 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Het wijzigen, na advies van de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst en goedkeuring van de secretaris-generaal, van de algemene voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten blijft in elk geval voorbehouden aan de directeur Dienst Publiek en Communicatie.

Artikel 2

 • 2 De plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie en de manager met het taakgebied Campagnes en Media maken van de aan hun verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van de directeur;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die aan hun door de directeur zijn toevertrouwd.

Artikel 3

 • 1 De coördinator wordt volmacht en machtiging verstrekt tot het verrichten van handelingen die betrekking hebben op de projectuitgaven of de materiële begroting binnen de DPC voor zover dit per geval de vijfentwintigduizend euro niet te boven gaat.

 • 2 Een functionaris zoals bedoeld in het eerste lid maakt van de aan hem verleende volmacht en machtiging uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat deze behoren te worden afgedaan door de (plaatsvervangend) directeur.

 • 4 De bevoegdheden worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

  • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

  • b. nadere procedures en instructies van de directeur.

Artikel 4

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

  namens deze,

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op digitale besluiten die worden genomen via het P-Direktportaal.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste of derde lid wordt opgesteld conform de vastgestelde rijksbrede huisstijl.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2011.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Publiek en Communicatie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de directeur Rijksvoorlichtingsdienst en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De Minister-President

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

E.J. den Hoedt,

directeur Publiek en Communicatie.