Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit beëdiging buitengewone agenten van politie BES

Geldend van 02-07-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2011, nr. 5693332/11, houdende verlening van mandaat ten aanzien van de bevoegdheid tot beëdiging van de buitengewone agenten van politie in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Mandaatbesluit beëdiging buitengewone agenten van politie BES)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 20, eerste lid, van het Besluit buitengewone agenten van politie BES;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Indien de te beëdigen persoon behoort tot een dienst die ressorteert onder enig ministerie, geschiedt de beëdiging in handen van het hoofd van die dienst.

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit beëdiging buitengewone agenten van politie BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2011

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten