Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet verhoging collegegeld langstudeerders[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2013.]

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een grondslag te creëren voor de invoering van een gedifferentieerd wettelijk collegegeld waarbij studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan wenselijk is, een hoger collegegeld zijn verschuldigd, en in verband daarmee onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (uitbreiden mogelijkheden selectie studenten, verhoging collegegeld, aanscherpen toelatingsvereisten aansluitende masteropleidingen) (ruim baan voor talent)(Kst. 32253).]

Artikel III

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging collegegeld langstudeerders.

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2011.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven