Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut [...] opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Besluit van 6 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut (herformulering opleidingseisen en regeling directe toegankelijkheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2011, DWJZ/JBA&J-3061122;

Gelet op de artikelen 28 en 29, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juni 2011, no. W13.11.0152/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2011, DWJZ/JBA&J-3071018;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut.]

Artikel II

Een bevoegdheid tot inschrijving in het register van fysiotherapeuten, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorgzorg, komt ook na inwerkingtreding van dit besluit toe aan de houder van een getuigschrift dat:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011, met dien verstande dat de onderdelen D, E en F terugwerken tot en met 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de negentiende juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten