Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing diploma’s BES

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2011, nr. 305227 (4904) houdende aanwijzing van diploma’s van de voormalige Nederlandse Antillen die de bezitter van die diploma’s toelaatbaar maken tot beroepsopleidingen (Regeling aanwijzing diploma’s BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8.2.1, eerste lid, onder e, en derde lid, onder e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing diploma’s

 • 1 Als diploma, als bedoeld in artikel 8.2.1, eerste lid, onder e van de wet worden aangewezen:

  • a. een diploma beroepsvoorbereidend onderwijs, niveau D,

  • b. een diploma voorbereidend secundair beroepsonderwijs voor zover het betreft de praktisch kadergerichte leerweg, en

  • c. een diploma voorbereidend secundair beroepsonderwijs voor zover het betreft de theoretisch kadergerichte leerweg.

 • 2 Als diploma als bedoeld in artikel 8.2.1, derde lid, onder e van de wet, worden aangewezen:

  • a. een diploma beroepsvoorbereidend onderwijs, niveau B en D,

  • b. een diploma voorbereidend secundair beroepsonderwijs voor zover het betreft de praktisch basisgerichte leerweg of de praktisch kadergerichte leerweg, en

  • c. een diploma voorbereidend secundair beroepsonderwijs voor zover het betreft de theoretisch kadergerichte leerweg.

 • 3 De diploma’s bedoeld in het eerste en tweede lid zijn behaald onder de werking van de landsverordening VO.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing diploma’s BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart