Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie[Regeling vervallen per 10-10-2017.]

Geldend van 15-07-2011 t/m 09-10-2017

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2011, nr. DE/312127, houdende een hernieuwd Besluit instelling (jury) Joke Smit-prijs en regels voor het instellen van en de werkwijze van de jury voor de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie (Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op het Besluit van 10 oktober 1985 (Stb. 597) tot instelling van de Joke Smit-prijs;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 10-10-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 10-10-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Instelling jury Joke Smit-prijs [Vervallen per 10-10-2017]

Artikel 2. Instelling en taak [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 Er is een onafhankelijke jury voor de Joke Smit-prijs.

 • 2 De jury bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

 • 3 De jury heeft tot taak uit de voorgedragen kandidaten, conform deze regeling en de selectiecriteria, opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1, twee weken voor de geplande datum van uitreiking van de Joke Smit-prijs, aan de minister een advies uit te brengen waarin zij een kandidaat voordraagt.

Artikel 3. Leden [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 Voor elk advies over de toekenning van de Joke Smit-prijs wordt een jury samengesteld, waarvan de leden worden benoemd door de minister.

 • 2 Leden van de jury kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4 De minister wijst twee ambtenaren van zijn departement aan als secretaris en plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris adviseren de jury en voeren het secretariaat.

 • 5 De jury bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en minimaal twee leden.

 • 6 De benoeming geschiedt tot en met drie maanden na de uitreiking genoemd in artikel 9.

Artikel 4. Bekendmaking jury [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 De minister doet van de samenstelling van de jury mededeling in de vorm van een persbericht.

 • 2 De minister deelt daarbij mede hoe belangstellenden voor een bepaalde datum voorstellen aan de jury kunnen doen over mogelijke kandidaten voor de Joke Smit-prijs.

Artikel 5. Werkwijze [Vervallen per 10-10-2017]

Bij de vaststelling van haar advies zal de jury als volgt te werk gaan:

 • a. Elk jurylid kan een of meer kandidaten voor de Joke Smit-prijs voordragen, onder wie al dan niet de ingevolge artikel 4, tweede lid, voorgestelde kandidaten.

 • b. Na bespreking van mogelijke kandidaten maakt elk der leden een eigen lijst op van kandidaten, die naar zijn of haar mening voor de toekenning van de Joke Smit-prijs in aanmerking komen.

 • c. Na bespreking van deze lijsten stelt de jury een jurylijst op, waarop alleen de namen worden geplaatst van kandidaten, op wie ten minste een meerderheid van stemmen is uitgebracht.

 • d. In geval er na de stemmingen geen kandidaat blijkt te zijn op wie een meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt herstemming plaats over kandidaten, op wie een of meer stemmen zijn uitgebracht.

 • e. De namen van de kandidaten op wie dan een stem wordt uitgebracht, worden geplaatst op de jurylijst, bedoeld onder c.

 • f. Bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist wie van de kandidaten, die op voornoemde jurylijst zijn geplaatst, voor toekenning van de prijs zal worden voorgedragen.

 • g. Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. In geval de stemmen wederom staken beslist de stem van de voorzitter.

 • h. In alle zaken waarin dit besluit niet voorziet beslist de jury bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 6. Advies [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van de jury mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 2 Indien de minister zich niet met het jury-advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de Joke Smit-prijs in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 7. Informatieplicht [Vervallen per 10-10-2017]

De jury verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 8. Toekenning [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 Voor toekenning van de Joke Smit-prijs kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die deze prijs reeds eenmaal heeft ontvangen,

  • b. een persoon die deel uitmaakt van de jury,

  • c. een persoon, groep of instelling die in het betreffende jaar subsidie van het Rijk heeft ontvangen waarmee de voorgedragen activiteit is gefinancierd.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voordragen.

 • 3 De Joke Smit-prijs kan niet worden gesplitst.

Artikel 9. Uitreiking [Vervallen per 10-10-2017]

De uitreiking van de Joke Smit-prijs vindt plaats op een door de minister te bepalen datum in het betreffende jaar.

Artikel 10. Vergoeding [Vervallen per 10-10-2017]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 11. Kosten van de jury [Vervallen per 10-10-2017]

De kosten van de jury komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen,

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 12. Geheimhouding [Vervallen per 10-10-2017]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de jury en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 13. Openbaarmaking [Vervallen per 10-10-2017]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de jury worden vervaardigd, worden niet door de jury openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 14. Archiefbescheiden [Vervallen per 10-10-2017]

De jury draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoofdstuk 3. Instelling aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie [Vervallen per 10-10-2017]

Artikel 15. Aanmoedigingsprijs [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 Er is een Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie, genaamd de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie.

 • 2 De Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie kan eenmaal in de twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling die zich op inspirerende wijze inzet of recent heeft ingezet ter verbetering van de positie van vrouwen of meisjes in de samenleving.

 • 3 De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000.

Artikel 16. Toekenning [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 De toekenning van de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie geschiedt door de minister.

 • 2 Alvorens de prijs uit te reiken wint de minister daarover het advies in van de jury die is ingesteld voor de Joke Smit-prijs.

Artikel 17. Taak jury [Vervallen per 10-10-2017]

In aanvulling op artikel 2, derde lid, van dit besluit heeft de jury voorts tot taak uit de voorgedragen kandidaten, conform het in het eerste hoofdstuk van dit besluit en de selectiecriteria opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2, aan de minister een advies uit te brengen waarin zij een kandidaat voordraagt voor de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie. Dit advies maakt deel uit van het advies als bedoeld in artikel 6 van dit besluit.

Artikel 18. Aandragen kandidaten [Vervallen per 10-10-2017]

De minister deelt in een persbericht mede dat belangstellenden voor een bepaalde datum voorstellen aan de jury kunnen doen over mogelijke kandidaten voor de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie.

Artikel 19. Werkwijze jury [Vervallen per 10-10-2017]

Bij de vaststelling van haar advies zal de jury te werk gaan conform de werkwijze als bedoeld in artikel 5 van dit besluit.

Artikel 20. Advies [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 De minister deelt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van het schriftelijk advies van de jury mee of hij zich met dit advies kan verenigen.

 • 2 Indien de minister zich niet met het advies kan verenigen of de voorgedragen kandidaat kenbaar heeft gemaakt niet voor toekenning van de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie in aanmerking te willen komen, kan de minister de jury verzoeken een nieuw advies uit te brengen.

Artikel 21. Toekenning [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 Voor toekenning van de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie kan niet worden voorgedragen:

  • a. een persoon, groep of instelling die de Joke Smit-prijs reeds eenmaal heeft ontvangen,

  • b. een persoon, groep of instelling die de Joke Smit-prijs het betreffende jaar krijgt uitgereikt,

  • c. een persoon die deel uitmaakt van de jury,

  • d. een persoon, groep of instelling die subsidie van het Rijk heeft ontvangen waarmee de voorgedragen activiteit is gefinancierd.

 • 2 Kandidaten kunnen alleen bij leven worden voordragen.

 • 3 De Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie kan niet worden gesplitst.

Artikel 22. Uitreiking [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1 De uitreiking van de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie vindt tegelijkertijd plaats met die van de Joke Smit-prijs.

 • 2 De uitreiking van de Aanmoedigingsprijs vindt voor de eerste maal plaats in het jaar 2011.

Artikel 23. Overige bepalingen [Vervallen per 10-10-2017]

De artikelen 7, 12 tot en met 14 van Hoofdstuk 2 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de werkzaamheden van de jury voor de Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen [Vervallen per 10-10-2017]

Artikel 24. Inwerkingtreding [Vervallen per 10-10-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 25. Citeertitel [Vervallen per 10-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit jury Joke Smit-prijs en Aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie.

Artikel 26. Overgangsrecht [Vervallen per 10-10-2017]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. Selectiecriteria Joke Smit-prijs [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1. Het formele criterium: het leveren of geleverd hebben van een fundamentele bijdrage tot verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.

 • 2. De bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat veel heeft betekend voor de vrouwenemancipatie in Nederland (en moet aansluiten op de actualiteit en de prioriteiten in het overheidsbeleid).

 • 3. De bijdrage is zowel van betekenis voor individuele levens van vrouwen als voor verandering van maatschappelijke structuren.

 • 4. De prijs is een kroon op al het gedane werk (oeuvre prijs) van een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het vrouwenemancipatieproces.

Bijlage 2. Selectiecriteria aanmoedigingsprijs vrouwenemancipatie [Vervallen per 10-10-2017]

 • 1. Het formele criterium: op inspirerende wijze inzetten of recent hebben ingezet voor de verbetering van de positie van vrouwen of meisjes in de Nederlandse samenleving en daarmee het vrouwenemancipatieproces.

 • 2. De bijdrage heeft betrekking op een onderwerp dat veel betekent voor de vrouwenemancipatie in Nederland (en moet aansluiten op de actualiteit en de prioriteiten in het overheidsbeleid).

 • 3. De prijs is een aanmoediging voor een persoon, groep of instelling. De prijs dient ter aanmoediging om deze voorbeeldfunctie voort te zetten.

 • 4. Onder inspirerend inzetten kan worden verstaan:

  • inspirerend voor anderen;

  • innovatief;

  • een voorbeeld voor anderen dat navolging verdient;

  • een initiatief met een veelbelovend karakter of bijzonder resultaat.