Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Actal 2011[Regeling vervalt per 01-06-2017.]

Geldend van 04-11-2014 t/m heden

Besluit van 16 juni 2011, nr. 11.001442, houdende instelling van Actal, adviescollege toetsing regeldruk (Instellingsbesluit Actal 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 juni 2011, nr. WJZ / 11073496, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Er is een Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), hierna te noemen: het college.

Artikel 2

Het college heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren:

 • a. over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

 • b. over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, in overleg met de minister die het aangaat en indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn;

 • c. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

Artikel 2a

 • 1 Het college heeft tevens tot taak het op verzoek van gemeenten adviseren van die gemeenten:

  • a. over de gevolgen van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

  • b. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek dat wordt ingediend door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 3

Voor zover het college dat nodig acht voor het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, heeft het college toegang tot de kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing die ten grondslag ligt aan de in een individueel dossier berekende effecten op de regeldruk.

Artikel 4

 • 1 Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.

 • 2 Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2a, met dien verstande dat, in afwijking van die leden, het college bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2a, prioriteiten kan aanbrengen bij de behandeling van de verzoeken die worden ontvangen, op basis van de omvang van de achterliggende problematiek en het aantal gemeenten dat een adviesverzoek indient.

Artikel 5

Het college bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie andere leden.

Artikel 6

Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het college het archief over aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 7

Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Actal 2011.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner