Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2011[Regeling vervallen per 07-07-2016.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 06-07-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2011, nr. 5700624/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Dunea Duin & Water in het domein I Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het afdelingshoofd Duinbeheer van Dunea Duin & Water van 31 mei 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en van de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-07-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 07-07-2016]

De personen, werkzaam in de functie duinwachter in dienst van de afdeling Duinbeheer van Dunea Duin & Water, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 07-07-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 07-07-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 07-07-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 07-07-2016]

  • 1 Het afdelingshoofd van de afdeling Duinbeheer van Dunea Duin & Water brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 07-07-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien, een korte wapenstok en pepperspray.

Artikel 8 [Vervallen per 07-07-2016]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 2006 van 1 augustus 2006, nr. 5434704/Justis/06, wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 07-07-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 07-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11 [Vervallen per 07-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 juni 2011

De

Staatssecretaris

vanVeiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.