Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling studiefinanciering BES

Geldend van 22-02-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. 303947 (4903), houdende regelen omtrent de studiefinanciering BES (Regeling studiefinanciering BES)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 1.1, 2.3, derde lid, 4.7, derde lid, 4.9, vierde lid, 5.2, derde lid, en 7.2 van de Wet studiefinanciering BES;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Criteria opleidingen anders dan opleidingen als bedoeld in de WHW en de WEB BES

Artikel 2. Criteria

 • 1 Voor opleidingen vergelijkbaar met opleidingen als bedoeld in de WHW en de WEB BES gelden de volgende criteria:

  • a. de opleiding wordt verzorgd in of op de Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guadeloupe, Haïti, Jamaica, de Kaaimaneilanden, Montserrat, Navassa, Puerto Rico, Sint Bartholomeus, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Sint Maarten, Trinidad en Tobago, de Turks- en Caicoseilanden, Venezuela of de Verenigde Staten van Amerika;

  • b. de studielast van de opleiding levert een dagtaak op;

  • c. het niveau en de kwaliteit van de opleiding zijn vergelijkbaar met overeenkomstige opleidingen in de zin van de WHW en de WEB BES;

  • d. het niveau van het afsluitend examen is vergelijkbaar met een afsluitend examen van een opleiding in de zin van de WHW en de WEB BES.

 • 2 De Minister stelt vast of een opleiding voldoet aan de criteria, bedoeld in het eerste lid, en of de opleiding wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2, een opleiding niveau 3 of 4 of een opleiding in het hoger onderwijs.

Hoofdstuk 3. De aanvraag

Artikel 3.1. Formulieren en verzending

Gegevens die nodig zijn voor de toekenning van studiefinanciering BES of een opstarttoelage, worden door de studerende, diens partner of diens ouders, verstrekt door invulling en inlevering of elektronische verzending van daartoe bestemde door de Minister te verstrekken formulieren.

Artikel 3.2. Aanvraagprocedure

 • 1 In de aanvraag om toekenning van studiefinanciering BES of een opstarttoelage worden een prestatiebeurs, een lening of beide aangevraagd.

 • 2 Een aanvraag om toekenning van studiefinanciering BES of een opstarttoelage wordt door de aanvrager ondertekend.

Hoofdstuk 3a*. Verwerking en beveiliging gegevens voor de toepassing van artikel 2.10a van de wet

Artikel 3a.1*. Wijze van en waarborgen voor verwerking van een melding van de diensten over een uitreiziger

 • 1 Indien de Minister heeft besloten dat een studerende een uitreiziger is als bedoeld in artikel 2.10a, tweede lid, van de wet, krijgt de betreffende persoon in het studiefinancieringssysteem een markering.

 • 2 Bij een aanvraag of wijziging in de studiefinanciering van een uitreiziger, controleert de Minister aan de hand van de gegevens uit de melding, bedoeld in artikel 2.10a, tweede lid, van de wet, of de markering, bedoeld in het eerste lid, van toepassing is.

 • 4 De Minister bewaart gegevens met betrekking tot de melding, bedoeld in artikel 2.10a, tweede lid, van de wet, en de markering, bedoeld in het eerste lid, niet langer dan noodzakelijk voor de toepassing van artikel 2.10a van de wet.

Artikel 3a.2. Gegevensuitwisseling met Inspectie SZW

 • 2 In het verzoek, bedoeld in het eerste lid, duidt de Inspectie SZW de persoon waarop het verzoek betrekking heeft aan met een tot een persoon herleidbaar nummer.

 • 3 De Minister verstrekt de benodigde gegevens via een beveiligde verbinding.

 • 4 De Minister bewaart het informatieverzoek van de Inspectie SZW niet.

Artikel 3a.3. Technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van beveiliging

 • 1 De gegevensuitwisseling, benodigd voor de toepassing van artikel 2.10a van de wet, vindt plaats via een beveiligde verbinding tussen de Minister en de Inspectie SZW. Tot deze verbinding hebben uitsluitend die medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs toegang die het juiste veiligheidsonderzoek hebben ondergaan.

Hoofdstuk 3a. Uitbetaling

Artikel 3a.1. Uitbetaling studiefinanciering BES voor studerenden aan een opleiding in Barbados, Colombia, Puerto Rico, en de Verenigde Staten

 • 1 Uitbetaling van de studiefinanciering BES vindt plaats in twee termijnen, indien het een opleiding in een van de volgende landen betreft:

  • a. Barbados;

  • b. Colombia;

  • c. Puerto Rico;

  • d. de Verenigde Staten van Amerika.

 • 2 De uitbetaling, bedoeld in het eerste lid, aan een deelnemer vindt plaats in de maanden augustus en december.

 • 3 De uitbetaling, bedoeld in het eerste lid, aan een student vindt plaats in de maanden september en december.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, vindt de uitbetaling van de studiefinanciering BES op aanvraag van de studerende plaats per kalendermaand.

Hoofdstuk 4. Terugbetaling studieschuld

Artikel 4.1. Aflosvrije periode

 • 2 Een aflosvrije periode beslaat minimaal drie kalendermaanden.

 • 3 De debiteur dient een aanvraag om opschorting in uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de aflosvrije periode in moet gaan.

 • 4 Voor elke aflosvrije periode wordt een nieuwe aanvraag ingediend bij de Minister.

Artikel 4.2. Wijze van terugbetaling

De betaling voor de rente en aflossing van de lening, bedoeld in artikel 4.9 van de wet, geschiedt in maandelijkse termijnen door middel van een daartoe door de debiteur verleende doorlopende machtiging om het verschuldigde bedrag maandelijks te doen afschrijven van een bankrekening van de debiteur.

Hoofdstuk 5. Herziening

Artikel 5.1. Verrekening en terugbetaling

 • 1 Indien uit een beschikking tot herziening als bedoeld in artikel 5.1, van de wet blijkt dat te veel studiefinanciering is uitbetaald, wordt dit op de voet van het tweede en derde lid verrekend met nog te verrichten betalingen op grond van de wet.

 • 2 Eerst wordt zoveel mogelijk verrekend met de nabetalingen die van het tijdstip van afgifte van de in het eerste lid bedoelde beschikking af aan de studerende zouden moeten worden gedaan.

 • 3 Vervolgens wordt zolang het te veel uitbetaalde bedrag nog niet volledig is verrekend met de in het tweede lid bedoelde nabetalingen, verrekend met de maandbetalingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit studiefinanciering BES. Wanneer die maandbetalingen met ingang van 1 januari 2018 hoger zijn dan USD 247,20, geschiedt de verrekening met dat bedrag.

 • 4 Onder nabetalingen, bedoeld in het tweede lid, wordt verstaan de betaling van bedragen die op grond van enige herzieningsbeschikking over reeds op het tijdstip van afgifte van die beschikking verstreken maanden zonder de verrekening, bedoeld in het tweede lid, aan de studerende betaalbaar zouden worden gesteld.

 • 5 Indien er niet langer betalingen op grond van de wet zijn, wordt het bedrag aan studiefinanciering dat te veel is uitbetaald voor zover dat bedrag nog niet is verrekend, op eerste vordering binnen 30 dagen geheel terugbetaald.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid wordt het de debiteur toegestaan, indien hij daartoe een aanvraag indient, het in het vijfde lid bedoelde bedrag in ten hoogste 24 maandelijkse termijnen terug te betalen, waarbij geen termijn, met uitzondering van de laatste termijn, kleiner zal zijn dan het bedrag, bedoeld in het derde lid, dan wel het op grond van artikel 5.2 aangepaste bedrag. De in de vorige volzin bedoelde betaling van de maandelijkse termijn door de debiteur geschiedt door middel van automatische incasso.

 • 7 Over het in het vijfde lid bedoelde bedrag, dat in maandelijkse termijnen wordt terugbetaald, is rente verschuldigd. Als rentepercentage wordt het percentage van de wettelijke rente gehanteerd. Deze rente wordt berekend per dag op basis van samengestelde interest en is verschuldigd over het bedrag van iedere terugbetaling afzonderlijk, met dien verstande dat ingeval de terugbetaling niet op de vervaldatum is ontvangen de op voet van deze bepaling berekende rente wordt bijgeschreven bij het verschuldigde bedrag, onverminderd het negende lid.

 • 8 Voor de berekening van de rente op de voet van het zevende lid wordt een maand gesteld op 30 dagen en een jaar gesteld op 360 dagen.

 • 9 Indien een, met inachtneming van het zesde en zevende lid berekende, termijn niet op de vervaldatum is ontvangen, vervalt de in het zesde lid bedoelde toestemming. Het nog niet door de betaling van het in de reeds betaalde maandelijkse termijnen begrepen bedrag aan aflossing op het in het vijfde lid bedoelde bedrag, vermeerderd met het verschuldigde bedrag aan wettelijke rente, wordt op eerste vordering binnen 14 dagen door de debiteur geheel voldaan.

Artikel 5.2. Aanpassing

Aanpassing van het bedrag, bedoeld in artikel 5.1, derde lid, geschiedt overeenkomstig artikel 8.1 van de wet.

Hoofdstuk 6. Wijze van verstrekken van inlichtingen door instellingen

Artikel 6. Verstrekken inlichtingen

De inlichtingen, bedoeld in artikel 7.2 van de wet, worden op verzoek verstrekt op de bij dat verzoek aangegeven wijze.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2011.

Artikel 7.2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling studiefinanciering BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra