Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Stadskanaal, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

  • 2 De exploitant van de luchthaven is de Stichting Luchthaven Stadskanaal.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

Artikel 2

  • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Stadskanaal.

  • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

Artikel 3

Op de luchthaven zijn uitsluitend burger MLA’s toegestaan.

Artikel 4

  • 2 De in het eerste lid genoemde periode kan uitsluitend ten behoeve van vliegtuigbestuurders die vluchten uitvoeren of gaan uitvoeren ten behoeve van het bespuiten en bestuiven van landbouwgewassen door de exploitant worden verlengd tot uiterlijk een half uur vóór zonsopgang en een half uur na zonsondergang.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 2 van de Omzettingsregeling luchthaven Stadskanaal

Bijlage 249014.png