Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen (wijzigen bewaartermijn van vingerafdrukken in reisdocumentenadministratie)

Geldend van 24-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000223569, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband met in verband met het wijzigen van de bewaartermijn van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 59 en 65, vierde lid, van de Paspoortwet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen.]

Artikel II

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling eindigt de in artikel 83, vierde lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen genoemde bewaartermijn van gegevens, voor zover het betreft de vingerafdrukken die in de reisdocumentenadministratie zijn opgenomen in verband met reisdocumenten die voor dat tijdstip zijn uitgereikt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van CuraƧao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner