Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Waterregeling (technische aanpassingen en kaarten 2011.3)

Geldend van 21-06-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu houdende wijziging van de Waterregeling (technische aanpassingen en kaarten 2011.3)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 3.1 juncto 3.3 en artikel 6.16 van het Waterbesluit;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Waterregeling.]

Artikel II

Artikel 6.16, aanhef en onder a, van de Waterregeling, zoals dat artikel luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, blijft van kracht ten aanzien van een op dat tijdstip nog niet onherroepelijke watervergunning als bedoeld in dat artikel, aanhef en onder a.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen met de kaarten, die ter inzage worden gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, en tevens raadpleegbaar zijn op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma