Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303087 (2769), houdende regels voor het vaststellen van aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing getuigschrift

Het getuigschrift, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Wet primair onderwijs BES is het getuigschrift van de Leergang bewegingsonderwijs PO.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking met ingang van het tijdstip waarop artikel 3 van de Wet primair onderwijs BES in werking treedt.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart