Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Geldend van 10-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2011, nr. WJZ/303092 (3860) houdende modellen diploma’s, cijferlijsten, certificaten, getuigschrift, bewijs van ontheffing met verklaring vwo, havo, vsbo en getuigschrift AGO (Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES)

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 32, vierde lid, en artikel 33 van de Wet voortgezet onderwijs BES zoals deze is komen te luiden op 10 oktober 2010 en de artikelen 43, tweede lid, en 44, vierde lid, van het Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Modellen diploma’s vwo, havo en vsbo

  • 1 De modellen voor de diploma’s eindexamen zijn opgenomen in bijlage 1a bij deze regeling.

  • 2 De modellen voor de diploma’s eindexamen havo zijn opgenomen in bijlage 1b bij deze regeling.

Artikel 3. Modellen cijferlijsten vwo, havo en vsbo

De modellen voor de cijferlijsten eindexamen vwo, havo en vsbo zijn opgenomen in de bijlagen 2a, 2b en 2c bij deze regeling.

Artikel 4. Modellen voorlopige cijferlijsten vwo, havo en vsbo

De modellen voor de voorlopige cijferlijsten eindexamen vwo, havo en vsbo zijn opgenomen in de bijlagen 3a, 3b, 3c bij deze regeling.

Artikel 5. Model certificaat vsbo

Het model voor het certificaat vsbo is opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 6. Model getuigschrift arbeidsgericht onderwijs

Het model getuigschrift arbeidsgericht onderwijs zijn opgenomen in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1a. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248981.png

Bijlage 1b. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248982.png

Bijlage 1c. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248983.png

Bijlage 1d. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248984.png

Bijlage 1e. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248985.png

Bijlage 2a. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248986.png

Bijlage 2b. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248987.png

Bijlage 2c. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248988.png

Bijlage 3a. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248989.png

Bijlage 3b. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248990.png

Bijlage 3c. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248991.png

Bijlage 4. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248992.png

Bijlage 5. , behorend bij de Regeling modellen diploma’s vwo, havo, vsbo BES

Bijlage 248993.png