Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sanctieregeling Syrië 2011[Regeling vervallen per 25-02-2012.]

Geldend van 09-11-2011 t/m 24-02-2012

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 mei 2011, nr. DJZ/BR/0525-11, houdende beperkende maatregelen jegens Syrië (Sanctieregeling Syrië 2011)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 442/2011 van de Raad van de Europese Unie van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb L121);

Gelet op Besluit 2011/273/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb L121);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 25-02-2012]

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste lid, 2 bis, 3, eerste lid, 3 bis, 3 ter, eerste tot en met derde lid, als bedoeld in artikel 1, derde lid, van Verordening (EU) nr. 950/2011 van de Raad van de Europese Unie van 23 september 2011, 4, en 11 van Verordening (EU) nr. 442/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 maart 2011 (Pb L121).

 • 2 Een verbod als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 2, tweede of derde lid, artikel 3, tweede lid, artikel 3 ter, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 878/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 september 2011, artikel 3 ter, vierde lid als bedoeld in artikel 1, derde lid, van Verordening (EU) nr. 950/2011van de Raad van de Europese Unie van 23 september 2011, artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 of artikel 9 bis van Verordening (EU) nr. 442/2011 van toepassing is.

Artikel 2 [Vervallen per 25-02-2012]

 • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EU) nr. 442/2011, is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 442/2011 en in artikel 3 ter onder a, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 878/2011 van de Raad van de Europese Unie van 2 september 2011, is de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wat betreft activiteiten en transacties als bedoeld in artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 442/2011 en wat betreft het verlenen van technische bijstand en de Minister van Financiën wat betreft het verlenen van financiering en financiële bijstand.

 • 3 De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 442/2011 is de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen.

Artikel 3 [Vervallen per 25-02-2012]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op:

  • a. leveringen en technische ondersteuning die uitsluitend bedoeld zijn voor de ondersteuning van of het gebruik door de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF);

  • b. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitaire of beschermende doeleinden, voor programma’s voor institutionele opbouw of voor crisisbeheersingsoperaties van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

  • c. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die gemaakt zijn van, of uitgerust zijn met, materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Syrië.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die voor louter persoonlijk gebruik door personeel van de Verenigde Naties, de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media of medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en aanverwant personeel tijdelijk naar Syrië worden uitgevoerd.

Artikel 4 [Vervallen per 25-02-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Syrië 2011.

Artikel 5 [Vervallen per 25-02-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal