Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (rechtsbescherming m.b.t. administratieplicht en controlehandelingen fiscus)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2017.]

Geldend van 01-07-2011 t/m heden

Wet van 27 mei 2011, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de rechtsbescherming van belastingplichtigen met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel III

Vervallen

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel V

Vervallen

Artikel VI

Vervallen

Artikel VII

Vervallen

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel X

Onze Minister van Financiën zendt binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel XI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 mei 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de derde juni 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten