Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en mede in functie en perspectief van een herziening van de gerechtelijke kaart diverse wijzigingen aan te brengen in de wetgeving op het terrein van de rechterlijke organisatie en de rechterlijke indeling en dat het voorts wenselijk is de Wet op de rechterlijke organisatie aan te vullen met een regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet griffierechten burgerlijke zaken.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet organisatie en bestuur gerechten.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Loodsenwet.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Zeevaartbemanningswet.]

Artikel XXI

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2012/313.]

  • 2 Onze Minister van Justitie kan, de Raad voor de rechtspraak en het College van procureurs-generaal gehoord, bepalen dat een door hem te bepalen categorie van strafzaken wordt behandeld door een andere rechtbank of ander gerechtshof.

  • 3 Dit artikel vervalt drie jaar nadat het in werking is getreden.

Artikel XXII

  • 1 Op de behandeling van en de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van zaken die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van een daarop betrekking hebbend artikel of onderdeel van deze wet bij een gerecht aanhangig waren, blijft het recht zoals het gold vóór dat tijdstip van toepassing.

  • 5 Op de behandeling van en de bevoegdheid van een raad van discipline als bedoeld in artikel 46a van de Advocatenwet ten aanzien van zaken die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II onderscheidenlijk onderdelen van dat artikel bij die raad aanhangig waren alsmede op de bevoegdheid van leden-advocaten, plaatsvervangende leden-advocaten, de griffier en plaatsvervangende griffiers van een raad ten aanzien van die zaken, blijft het recht zoals het gold vóór dat tijdstip van toepassing.

  • 6 In afwijking van artikel 63, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet geldt dat zij die op de dag vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II lid of plaatsvervanger waren in de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en ingevolge artikel II niet langer afkomstig zijn uit het ressort waaruit zij zijn gekozen, als lid of plaatsvervanger kunnen aanblijven totdat de termijn waarvoor zij waren gekozen of herkozen is verstreken doch niet langer dan een jaar na genoemd tijdstip.

Artikel XXIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXIV

Deze wet wordt aangehaald als: Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 19 mei 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de eenendertigste mei 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten