Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]

Geldend van 12-06-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 oktober 2010, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2011)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 6 en 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;

Besluit:

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1.

o. en o. fonds

: het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003 of diens rechtsopvolger;

2.

gezondheidszorgfonds

: het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003 of diens rechtsopvolger;

3.

voedsters

: moederdieren van konijnen.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij volgens opgave in het kader van de landbouwtelling in het kalenderjaar 2011 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,98 per voedster,

   waarvan:

   € 0,98 voor het o. en o. fonds en

   € 0.00 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

  • b. € 0,0382 per vleeskonijn,

   waarvan:

   € 0,0382 voor het o. en o. fonds en

   € 0,00 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die nertsen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen dat hij volgens opgave in het kader van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2011 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,38725 per moederdier nerts,

  waarvan:

  € 0,261 voor het o. en o. fonds en

  € 0,12625 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 4

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 28 oktober 2010

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris