Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling brandstoffen luchtverontreiniging

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2011, nr. BJZ2011043268, houdende nadere regels betreffende de kwaliteit en het zwavelgehalte van brandstoffen (Regeling brandstoffen luchtverontreiniging)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASTM: American Society for Testing and Materials;

 • besluit: Besluit brandstoffen luchtverontreiniging;

 • richtlijn (EU) 2015/652: Richtlijn (EU) 2015/652 tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (PbEU 2015, L 107).

Artikel 2

Artikel 3

Het tijdstip, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, van het besluit is, voor tankstations die in de maand april van een jaar per benzinekwaliteit minder dan driemaal zijn bevoorraad, de datum waarop het tankstation na 15 april van dat jaar voor de tweede maal met zomerbenzine is bevoorraad, indien die datum is gelegen na 1 mei van dat jaar.

Artikel 4

 • 1 Ten behoeve van het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 2.9, eerste lid, van het besluit:

  • a. maakt de rapportageplichtige gebruik van de berekeningsmethode in bijlage I bij en de definities in artikel 2 van richtlijn (EU) 2015/652;

  • b. vergelijkt de rapportageplichtige de door hem bereikte reducties van broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van de brandstoffen met de in bijlage II bij richtlijn (EU) 2015/652 vastgestelde uitgangsnorm voor brandstoffen gebaseerd op de broeikasgasemissies gedurende de hele levenscyclus per eenheid energie uit fossiele brandstoffen in 2010.

 • 2 Ten behoeve van het nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 2.9, eerste en derde lid, van het besluit, rapporteert de rapportageplichtige met gebruikmaking van de definities en de berekeningsmethode in bijlage I bij richtlijn (EU) 2015/652.

 • 3 De rapportage, bedoeld in artikel 2.9, derde lid, van het besluit, wordt ingediend door middel van een door het bestuur van de emissieautoriteit op elektronische wijze ter beschikking gesteld formulier, met inachtneming van het model in bijlage IV bij richtlijn (EU) 2015/652.

 • 4 Een wijziging van de bijlagen I, II of IV van richtlijn (EU) 2015/652 gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 4a

De hoeveelheid, bedoeld in artikel 2.9a van het besluit, is opgeteld voor:

 • a. benzine, diesel, of gasolie voor mobiele machines: 500.000 liter;

 • b. LPG of LNG, bestemd voor wegvoertuigen: 500.000 kilo, of

 • c. CNG, bestemd voor wegvoertuigen: 500.000 Nm3.

Artikel 5

De testmethode, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van het besluit is:

 • a. voor bemonstering van brandstof die:

  • 1°. een vaste stof is: de Nederlandse norm NEN 3010,

  • 2°. een vloeistof is: de methode ASTM D 4057,

  • 3°. een gas is: de methode ASTM D 1145,

  • 4°. een vloeibaar gemaakt gas is: de methode ASTM D 1265;

 • b. voor het bepalen van het zwavelgehalte van een brandstof die:

  • 1°. een vaste stof is: de norm NEN/ISO 351,

  • 2°. een vloeistof is: de methode EN ISO 14596,

  • 3°. een gas of een vloeibaar gemaakt gas is: de methode ASTM D 2784;

 • c. voor de interpretatie van de waarde, welke is gevonden volgens een in onderdeel b genoemde methode: de norm ISO 4259 (1992).

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling brandstoffen luchtverontreiniging.

’s-Gravenhage, 20 april 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

Bijlage bij artikel 4, vierde lid, van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging [Vervallen per 05-06-2013]