Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening fonds afzetbevordering (PPE) 2011[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 27-03-2011 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 10 februari 2011, houdende de instelling van een fonds ten behoeve van afzetbevordering (Verordening fonds voor afzetbevordering (PPE) 2011)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

fonds

:

het fonds bedoeld in artikel 2, te noemen fonds afzetbevordering.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een fonds dat ten doel heeft geldmiddelen te verstrekken ter financiering van maatregelen ter bevordering van het verbruik van pluimveevlees en eieren en van daaruit verkregen producten, alsmede van het verbruik van uit konijnen en edelpelsdieren verkregen producten.

 • 2 Het fonds bevat de volgende rekeningen:

  • a. een rekening I – pluimveevlees;

  • b. een rekening II – eieren;

  • c. een rekening III – konijnen en edelpelsdieren.

 • 3 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap en mogen een bedrag van € 3.000.000,- niet overschrijden.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur beheert het fonds en beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

 • 2 Het bestuur kan bij besluit nadere regels stellen omtrent de besteding van de middelen van het fonds in overeenstemming met enige doelstelling die onder de in het eerste lid van artikel 2 bepaalde omschrijving begrepen kan worden geacht.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De middelen van het fonds bestaan uit:

  • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van heffingen, verminderd met de inningskosten;

  • b. middelen die hetzij door het productschap hetzij door derden aan het fonds worden overgemaakt;

  • c. de door de middelen van het fonds opgebrachte rente.

 • 2 De bestemming van de in het eerste lid onder a. bedoelde heffingen is uitdrukkelijk vermeld in de verordeningen krachtens welke deze heffingen aan het productschap verschuldigd zijn.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Het fonds kan bij verordening worden opgeheven, in welk geval het bestuur als vereffenaar optreedt.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening fonds afzetbevordering (PPE) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 februari 2011

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris