Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Luchthavenregeling Rijen

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Luchthavenregeling Rijen

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 10.39 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. militaire helihaven: een op een militair terrein gelegen militaire luchthaven voor gebruik door helikopters;

  • b. vliegtuigbeweging: een start of een landing van een helikopter.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de militaire helihaven Rijen.

Artikel 3

De militaire helihaven is gelegen te Rijen en bestaat uit een cirkelvormig gebied met een straal van 50 meter rondom de coördinaat 51°35'05,83"N 004°54'07,96"E, zoals aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 4

De militaire helihaven staat uitsluitend open voor het landen en opstijgen van helikopters in gebruik bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 5

Voor het in artikel 4 bedoelde luchthavenluchtverkeer wordt als grenswaarde voor de geluidbelasting een maximum van 100 vliegtuigbewegingen per jaar vastgesteld.

Artikel 6

Het luchthavenluchtverkeer vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de in- en uitvliegroutes die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling opgenomen kaart.

Artikel 7

  • 1 Geen luchtverkeer vindt plaats voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

  • 2 Het eerste lid vindt geen toepassing in geval van dringende operationele noodzaak.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2010.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Luchthavenregeling Rijen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,

E. van Middelkoop

Bijlage

Bijlage 248810.png

Kaart schaal 1:10.000 ligt ter inzage bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit te Den Haag.