Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie asielzoekers Somalië[Regeling vervallen per 07-10-2011.]

Geldend van 07-04-2011 t/m 06-10-2011

Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 21 maart 2011, nr 5688465/11, tot het instellen van een vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie van asielzoekers afkomstig uit Somalië

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-10-2011]

Er wordt een vertrekmoratorium ingesteld voor een jaar, voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië en die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven.

Artikel 2 [Vervallen per 07-10-2011]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen als bedoeld in artikel 1, niet beëindigd of voor de duur van het besluit opnieuw verleend. Overeenkomstig artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, bestaat er voor vreemdelingen die onder de werking vallen van artikel 45, vierde lid van de Vreemdelingenwet 2000 een recht op opvang.

Artikel 3 [Vervallen per 07-10-2011]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Somalië op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet.

Artikel 4 [Vervallen per 07-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers.