Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur [...] Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam 2011[Regeling vervallen per 11-12-2015.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 10-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 maart 2011, nr. 5687310/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur bij het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Handhaving van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam van 3 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Den Bosch en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 11-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Milieu en Welzijn in dienst van de afdeling Handhaving van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 11-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 11-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 5 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 11-12-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 11-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 11-12-2015]

  • 1 De afdelingsmanager van de afdeling Handhaving van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 11-12-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de afdeling Handhaving van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam in de functie van Handhaver Milieu en Welzijn, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.