Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Ivoorkust[Regeling vervallen per 30-03-2012.]

Geldend van 31-03-2011 t/m 29-03-2012

Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 20 maart 2011, nr. 5688651/11, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Ivoorkust

De Minister voor Immigratie en Asiel,

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-03-2012]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 30-03-2012]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze bepaalde groep vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 30-03-2012]

Artikel 1, 2, 3 en 4 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Ivoorkust op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 30-03-2012]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers