Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Denktank complexe zorg

Geldend van 31-03-2011 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. DLZ/KZ-3057132, tot instelling van de denktank complexe zorg (Besluit Denktank complexe zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. denktank: de Denktank complexe zorg, bedoeld in artikel 2.

§ 2. Instelling denktank complexe zorg

Artikel 2

 • 1 Er is een Denktank complexe zorg.

 • 2 De denktank heeft tot taak te verkennen hoe schijnbaar perspectiefloze zorgsituaties kunnen worden vlotgetrokken zodat cliënten met complexe zorgvragen zich zoveel mogelijk in vrijheid kunnen bewegen. De denktank zal hiertoe onder meer ontwikkelvragen formuleren rond handelingsverlegenheid en voorstellen doen voor de introductie van een nieuwe manier van werken rond situaties waarbij sprake is van handelingsverlegenheid. De denktank zal daarbij tevens aandacht besteden aan mogelijkheden voor preventie en vroegdiagnostiek van ernstige gedragsproblemen.

§ 3. Samenstelling

Artikel 3

 • 1 De leden van de denktank worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de denktank een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de denktank.

Artikel 4

 • 1 De denktank bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. tien andere leden.

 • 2 De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste twee jaar.

  Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste twee jaar plaats vinden.

 • 3 De denktank wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

§ 4. Werkwijze

Artikel 5

De denktank stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 6

Een jaar na aanvang van zijn werkzaamheden zendt de denktank een tussenrapportage aan de minister. Binnen drie maanden na afloop van zijn werkzaamheden zendt de denktank een eindrapportage aan de minister.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 7

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de denktank geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De archiefbescheiden van de denktank worden na zijn opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Denktank complexe zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. van Veldhuijzen van Zanten-Hyllner