Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2010

Geldend van 26-03-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 maart 2011, nr. WJZ / 11038483, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2010 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2010)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 2. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Correctiebedragen Regeling windenergie op zee 2009

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling windenergie op zee 2009 worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

§ 5. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

Artikel 8

§ 5*. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 maart 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen