Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling voortgangscommissie Sint Maarten

Geldend van 01-05-2011 t/m heden

Besluit van 26 februari 2011 tot instelling van de voortgangscommissie Sint Maarten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 februari 2011, 2011-2000011174, CZW/WSG;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Er is een voortgangscommissie Sint Maarten.

  • 2 De commissie heeft zetel in Sint Maarten.

Artikel 2

Tot lid van deze commissie worden benoemd:

  • de heer R.F. Gibson, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Sint Maarten op aanbeveling van Onze Minister-President van het land Sint Maarten,

  • de heer N. Schoof, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Nederland op aanbeveling van Onze Minister-President van Nederland, en

  • de heer R. Bandell, benoemd in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van Sint Maarten en met het gevoelen van de raad van ministers van Nederland, tevens voorzitter.

Artikel 3

  • 1 De leden worden benoemd voor de periode van de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 10 oktober 2012.

  • 2 Indien de plannen van aanpak voor Sint Maarten op 10 oktober 2012 nog niet zijn uitgevoerd, wordt de benoemingstermijn, bedoeld in het eerste lid, van rechtswege met twee jaar verlengd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten