Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 12-03-2013.][Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 20-08-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 februari 2011, nr. VO/FBI/2011/272138, tot vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2011 (Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 84b, tweede lid, 85, derde lid, en 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b. directie: rectoren, directeuren, conrectoren en adjunct-directeuren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder a, van de wet;

 • c. leraren: leraren als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder b, van de wet;

 • d. onderwijsondersteunend personeel: onderwijsondersteunend personeel als bedoeld in artikel 84, eerste lid, onder c, van de wet;

 • c. schoolsoortgroep 1: scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

 • d. schoolsoortgroep 2: scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen;

 • e. schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs;

 • f. schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs.

§ 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2011 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2011 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2011 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 80.932,82 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 96.593,97 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 95.562,92 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 92.826,54 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2011 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats:

  • a. € 72.227,97 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 81.916,36 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 77.914,45 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 74.149,81 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2011 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 42.436,79, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2011 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de wet wordt verstrekt vanaf 1 januari 2011, zijn op het vaststellen van die bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie van de school geldt de in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 2, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 4. Intrekking regeling [Vervallen per 01-01-2012]

De Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 6. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart