Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011[Regeling vervallen per 30-04-2014.]

Geldend van 04-03-2011 t/m 29-04-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ/11024898, houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011 (Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 30-04-2014]

Als personen, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • b. de sectormanagers, de manager speciale controles en handhaving van de sector fiscale en regionale innovatiestimulering van de divisie NL Innovatie en de teammanager Business Audit van de stafafdeling Finance, Control & Audit van de divisie Bedrijfsvoering van het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2 [Vervallen per 30-04-2014]

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 30-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 4 [Vervallen per 30-04-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 februari 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen