Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2011[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 13-02-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van Productschap Tuinbouw van 2 februari 2011, houdende de vaststelling van het Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2011

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op paragraaf 5 van de Verordening PT bevoegdheden en werkwijze 2009;

gelet op de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

gelet op Verordening (EG) Nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale GMO-verordening");

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiëntie en motivatie wenselijk is binnen de grenzen van dit Mandaatbesluit gebruik te maken van de mandaatfiguur;

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Aan de secretaris, de plaatsvervangend secretaris en de juridisch medewerkers van de Unit Juridische zaken het Productschap Tuinbouw wordt gemandateerd, de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht tegen een besluit van het Productschap Tuinbouw, en het ondertekenen van de beslissing.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 februari 2011.

  • 3 Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2011”.

Zoetermeer, 2 februari 2011

A. Bruggeman

plv. voorzitter