Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling op het specifiek cultuurbeleid (wijzigingen NBA in modellen accountantsverklaringen)

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 februari 2011 nr. WJZ/272091 (8311), tot wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen door de NBA in de modellen voor accountantsverklaringen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.]

Artikel II

Voor zover voor inwerkingtreding van deze regeling voor de verantwoording van jaarlijkse instellingssubsidies, vierjaarlijkse instellingssubsidies of projectsubsidies over het kalenderjaar 2010 reeds een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is afgegeven, kan de verantwoording van die subsidies ook geschieden met gebruikmaking van de modellen, bedoeld in de onderdelen 4 en 5 van Bijlage IIa en IIb behorende bij de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra