Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid en tweede lid, Wet vergoedingen [...] (vacatiegelden vertrouwenscommissie opvangregeling leven)

Geldend van 10-02-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 2, eerste lid en tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, inzake vacatiegelden vertrouwenscommissie opvangregeling leven

Artikel 1

Onder ‘vertrouwenscommissie opvangregeling leven’ wordt verstaan: de vertrouwenscommissie, bedoeld in artikel 3:150 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2

Artikel 3

De voorzitter en de overige leden van de vertrouwenscommissie opvangregeling leven ontvangen per vergadering een vergoeding voor reis-of verblijfskosten op grond van Reisregeling Binnenland. De voorzitter en overige leden van de vertrouwenscommissie opvangregeling leven ontvangen per vergadering de maximale reiskostenvergoeding per kilometer, zoals opgenomen in artikel 2 van de Reisregeling Binnenland. Indien de voorzitter of overige leden gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen zij een vergoeding op grond van artikel 6 van het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2011.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager