Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011[Regeling materieel uitgewerkt per 14-01-2012.]

Geldend van 15-01-2011 t/m heden

Verordening d.d. 10 november 2010 van het Productschap Dranken, houdende de vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Gedistilleerd Informatiecentrum voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011)

Het bestuur van het Productschap Dranken,

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 12 en 14 van de Instellingsbesluit Productschap Dranken;

Gezien het verzoek van de VIP, vereniging van Nederlandse Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken en

het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

besluit de navolgende verordening vast te stellen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor gedistilleerd 2011 van overeenkomstige toepassing.

§ 2. Heffingen

Artikel 3

  • 1 Aan de ondernemers die op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 1, wordt voor het jaar 2011 een heffing opgelegd.

  • 2 Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de gedistilleerdsector door middel van voorlichting en professionalisering van werkenden en ondernemingen in de sector.

  • 3 De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op € 0,26 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bestemmingsheffing Gedistilleerd Informatiecentrum 2011.

Den Haag, 10 november 2010

Namens het bestuur:

J.A. Snijder

voorzitter

J.W.N.M. Stassen

secretaris