Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente [...] I Openbare Ruimte en domein II Milieu en Welzijn 2011[Regeling vervallen per 04-02-2012.]

Geldend van 04-02-2011 t/m 03-02-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 januari 2011, nr. 5684379/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Handhaving van Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam van 20 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket te Amsterdam en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 04-02-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 04-02-2012]

De personen, werkzaam in de functie van

 • a) handhaver

 • b) senior handhaver

  in dienst van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 04-02-2012]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 04-02-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 23 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 12 personen in het domein I Openbare Ruimte en 11 personen in het domein II Milieu en Welzijn.

Artikel 5 [Vervallen per 04-02-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 04-02-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 04-02-2012]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 04-02-2012]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren, als bedoeld in artikel 2, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 04-02-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 04-02-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu en Welzijn 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.