Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes Openbaar Vervoer B.V. 2011[Regeling vervallen per 07-01-2016.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 06-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 januari 2011 nr. 5684508/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Hermes Openbaar Vervoer B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Hermes Openbaar Vervoer B.V. van 17 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Arnhem en de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 07-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar vervoer in dienst van Hermes Openbaar Vervoer B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 07-01-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 07-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 12 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 07-01-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 07-01-2016]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen.

Artikel 7 [Vervallen per 07-01-2016]

  • 1 De directeur van Hermes Openbaar Vervoer B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 07-01-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Hermes Openbaar Vervoer B.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitegewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2010 van 24 november 2010, nr. 5676481/Justis/10worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011 en vervalt op 1 februari 2016.

Artikel 10 [Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes Openbaar Vervoer B.V. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.