Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2011[Regeling vervallen per 01-02-2016.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 januari 2011, nr. 5681700/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van teleservicemedewerkers als buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland van 27 december 2010 en het daaropvolgende advies van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2016]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van teleservicemedewerker, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Amsterdam, voorheen Amsterdam-Amstelland.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 120 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 01-02-2016]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 01-02-2016]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarde dat een certificaat is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.

Artikel 8 [Vervallen per 01-02-2016]

Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2006 van 24 januari 2006, nr. 5400304/Justis/06 wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 01-02-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 01-02-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011 en vervalt op 1 februari 2016.

Artikel 11 [Vervallen per 01-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR