Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Rijksdienst Caribisch Nederland:het organisatieonderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bedoeld in het Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES.

Artikel 2

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en de Vaartuigenwet 1930 BES worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland in voornoemde openbare lichamen.

Artikel 3

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de Wet maritiem beheer BES en de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES worden aangewezen de scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de ambtenaren van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 4

Als autoriteit, bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES en artikel 37, vierde lid, van de Wet maritiem beheer BES wordt aangewezen de dienst Noordzee van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 4a

Met het toezicht op de naleving van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van die wet zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders en autoriteiten Caribisch Nederland Infrastructuur en Milieu

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus