Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector[Regeling vervallen per 01-09-2013.]

Geldend van 20-11-2010 t/m 31-08-2013

Besluit van de Garnalenadviescommissie van het Productschap Vis van 19 november 2010, houdende instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector (Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector)

De Garnalenadviescommissie van het Productschap Vis;

gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit tot instelling van een garnalenadviescommissie 2004 van 25 maart 2004, zoals laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2007;

besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis

:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap

:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

werkgroep

:

de werkgroep duurzaamheid garnalensector.

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Er is een werkgroep duurzaamheid garnalensector.

 • 2

  • a. De werkgroep heeft tot taak de Garnalenadviescommissie desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over onderwerpen met betrekking tot (beleids)aangelegenheden ten aanzien van de invoering van duurzaamheid certificering van de garnalenvisserij en de overige deelnemers in garnalensector;

  • b. de activiteiten met betrekking tot beleidszaken ten aanzien van invoering van duurzaamheid certificering van de garnalenvisserij en de overige deelnemers in de garnalensector te initiëren en begeleiden en hierover verslag uit te brengen aan de Garnalenadviescommissie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De werkgroep kiest al dan niet uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 2 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgroep zijn stemgerechtigd en kunnen tevens lid van de werkgroep zijn.

 • 3 De secretaris van de werkgroep wordt door de voorzitter benoemd en dient deel te nemen aan de werkgroep als lid of als adviseur, met dien verstande dat in- en uitgaande post via dan wel in afschrift aan het secretariaat van het productschap verloopt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2013]

De leden van de werkgroep zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de werkgroep of de voorzitter van de werkgroep de geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De werkgroep bestaat uit 4 leden die door Garnalenadviescommissie als volgt uit haar midden worden benoemd:

  • -

   2 leden de aanvoerorganisaties;

  • -

   2 leden de garnalen handelsorganisatie.

 • 2 De leden kunnen te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij door de Garnalenadviescommissie worden ontslagen. De Garnalenadviescommissie kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De werkgroep vergadert zo dikwijls als de voorzitter en/of 2 van de leden zulks in verband met de uitvoering van de taak van de werkgroep nodig acht(en).

 • 2 De werkgroep kan met instemming van de Garnalenadviescommissie besluiten deskundigen uit te nodigen tot het bijwonen van één of meer vergaderingen.

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 november 2010 en kan worden aangehaald als “Besluit tot instelling van een werkgroep duurzaamheid garnalensector”.

Namens de Garnalenadviescommissie,

J.K. Nooitgedagt

voorzitter

P.J. de Niet

secretaris